وکالت و مشاوره حقوقی

اطلاع رسانی به روز از آخرین تغییر و تحولات حقوقی کشور

دستور موقت(پرونده ی حقوقی)
نویسنده : محمدرضا صفایی - ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٤
 

نام مجتمع قضائی و شعبه: شهید بهشتی شعبه 11

   364

    84

کلاسه :        11

خواهان : سید احمد                 وکیل خواهان : فاطمه غلامی

خوانده : سید عبداله

موضوع:تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یک باب منزل مقوم به یک میلیون و صد هزار تومان

گردشکار:

وکیل خواهان خواسته موکل خود رادر دادخواست تقدیمی به دادگاه چنین مطرح ساخته است.


بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه حقوقی مشهد

با سلام احتراماً بدین وسیله اینجانب فاطمه غلامی به وکالت از خواهان به استحضارمی رساند موکل در مورخه 23/5/83 به خوانده محترم و کالت بلاعزلی در دفترخانه شماره 84 مشهد مبنی برنقل و انتقال منزل شخصی اش به مساحت دویست  ودوازده و نیم متر مربع واقع در بلوار طبرسی ...... داداست که سپس خودش , اصالاً ملک مزبور را به فروش رسانیده اند. از آنجا که وکالت موصوف موضوعاً منتفی و ابطال گردیده است لذا به استناد مواد 320 و 310  و316  ق آدم تقاضای صدور دستور موقتی برمنع نقل و انتقال ملک مزبور جهت عدم تضییع حق موکل را دارد بدیهی است ظرف مهلت قانونی (20 روز) نسبت به ارائه دادخواست ماهیتی اقدام خواهد گردید.

با تشکر: وکیل سید احمد

فاطمه غلامی

متعاقباً جلسه دادگاه عمومی حقوقی مشهد در وقت فوق العاده تشکیل شده  و با توجه به تقاضای وکیل خواهان ختم رسیدگی را اعلام کرده و به شرح زیر قرار خود را صادر می کند:

هـ)رای صادره قاضی در دادگاه بدوی :

قرار دادگاه

در خصوص درخواست خانم فاطمه غلامی به وکالت از طرف آقای سید احمد به طرفیت  آقای سید عبدالله به خواسته دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یک باب منزل پلاک ثبتی 1182/65 اصلی بخش 9 مشهد نظر به فراهم بودن شرایط وارکان صدور قرار واحراز فوریت امر و تودیع خسارت احتمالی به استناد مواد 310 و316 قانون آئین دادرسی مدنی دستور موقت دائرمنع نقل و انتقال منزل مذکور صادر و اعلام می گردد. این قرار مستقلاً قابل اعتراض نبوده و اجرای آن مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می باشد. بدواً اجرا و سپس ابلاغ گردد.

رئیس شعبه 11 دادگاه حقوقی مشهد

جلیل شیعه علی

نظریه کارآموز: رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی صادر شده است .

 منبع:http://farhikhte2.blogfa.com/cat-4.aspx